ORGANISING COMMITTEE

Mr. Hoàng Thạch Vân -  Hồ Chí Minh Photographers Association (HOPA).

Mr. Pham Nguyễn Vinh - Dragon Capital 

Mr. Mai Vinh - Technicians

Ms. Trần Thị Tuyết Mai -  Hồ Chí Minh Photographers Association (HOPA).

Ms. Nguyễn Đào Ngọc Thảo -  Hồ Chí Minh Photographers Association (HOPA).

CLOSING DATE

Entrants: 344 - Photos 3555