JUDGES

1. Mr. Nguyễn Thanh Tâm - Chairman.

2. Mr. Bùi Minh Sơn - Member of the Art Council (VAPA), EVAPA/g, EFIAP.
 
3. Mr. Đồng Đức Thành - Vice President of the Arts Council (VAPA), EVAPA, EFIAP.
 
4. Mr. Nguyễn Mạnh Sinh - EVAPA.
 
5. Mr. Hoàng Quốc Tuấn - EVAPA, MFIAP.

CLOSING DATE

Entrants: 344 - Photos 3555